Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNYCH

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników i klientów, dokonywane za pośrednictwem stron internetowych ("Strony internetowe") spółki Beichun sp. z o.o. (w dalszej części: "Galeria Malta", "my" lub "nas"), a w szczególności:

 

 

 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników naszych witryn o sposobie, w jaki zbieramy i używamy ich danych osobowych, dobrowolnie przekazywanych za pośrednictwem wybranego środka udostępnionego w tym celu, na przykład:

 

* Przy korzystaniu z telefonu, poczty i skrzynki e-mailowej w celu skontaktowania się z nami. lub;

* Przy korzystaniu z usług i treści oferowanych na naszych stronach internetowych.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, za pomocą, których można zidentyfikować daną osobę fizyczną: są to na przykład pewne dane osobowe przetwarzane przez nas w zależności od wykorzystywanych przez użytkownika usług i funkcji:

 

* Dane Identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

* Informacje ekonomiczne i transakcyjne, takie jak informacje o płatnościach, dane kart kredytowych używanych podczas zakupów na naszych stronach internetowych, informacje o zakupach i zamówieniach itp.

* Informacje na temat upodobań i preferencji użytkownika, na przykład podawanych na etapie rejestracji.

 

Pamiętaj, że nigdy nie prosimy o podanie poufnych informacji czyli o informacje związane z pochodzeniem etnicznym lub rasowym, o opinie polityczne, informacje na temat karalności lub o wykroczenia administracyjne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, o dane genetyczne, biometryczne, związane z życiem codziennym lub orientacją seksualną itp. W związku z tym prosimy o ich niepodawanie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na to dobrowolnie, rozumiemy że wyraża wyraźną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie tych danych. Zawsze po stwierdzeniu podania danych w jakikolwiek sposób wrażliwych podejmiemy kroki mające na celu ich usunięcie.

 

Korzystanie z naszych stron internetowych jest ograniczone wyłącznie do osób powyżej 16 roku życia. Dlatego też osobom poniżej 16 roku życia, zabrania się korzystania z nich i rejestrowania się, lub w inny sposób dostarczania nam danych osobowych. Korzystanie z naszych Witryn lub aplikacji mobilnych oznacza, że użytkownik ma 16 lat lub więcej. W przeciwnym przypadku ma obowiązek powiadomić rodziców lub przedstawicieli prawnych o podejmowanej czynności przed przeglądaniem i / lub rejestracją w Witrynie.

 

Z drugiej strony przypominamy, że należy podawać wyłącznie własne dane osobowe, nigdy dane osób trzecich. Podanie danych osobowych osób trzecich oznacza, że użytkownik gwarantuje nam, że zostały one poinformowane o celach i sposobie, w jaki będziemy z nich korzystać. Ponadto wszelkie przekazywane nam informacje muszą być odpowiednie, właściwe, aktualne, dokładne i prawdziwe oraz zawsze muszą być aktualizowane.

 

1. KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA?

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest Beichun sp z o.o., z adresem pocztowym przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa.

 

Oznacza to, że Galeria Malta zbiera dane za pośrednictwem różnych wymienionych powyżej stron internetowych z których korzystać będzie zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych stron internetowych oraz wybranych przez niego funkcji, jego dane będą przetwarzane w następujących celach:

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami w związku z jakimkolwiek zakupem lub z każdego innego powodu przetwarzamy jego dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i zaoferowania wysokiej jakości obsługi klienta.

2. Cele promocyjne i marketingowe

Cel ten może obejmować:

* Jeśli użytkownik zdecyduje się na subskrypcję naszego Newslettera przetwarzamy jego dane na potrzeby obsługi rejestracji i wysyłania e-mailem i SMS-em spersonalizowanych komunikatów promocyjnych i reklamowych opartych na gustach i preferencjach wskazanych nam podczas rejestracji lub subskrypcji.

Istnieje możliwość zrezygnowania z naszego Newslettera w dowolnym czasie i bezpłatnie klikając na odpowiedni link załączony do każdej przesyłanej korespondencji.

* Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w akcjach promocyjnych (takich jak konkursy, loterie itp.), będziemy przetwarzać jego informacje w celu obsługi udziału w akcjach promocyjnych.

W takim przypadku akcja promocyjna podlegać będzie dodatkowo odpowiednim przepisom wymagających podania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach każdej akcji.

* Możemy również przetwarzać dane użytkownika w celach analitycznych dla zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, aby umieć tworzyć profile użytkowników pozwalające na przesyłanie spersonalizowanych informacji i przygotowywać ofertę zgodną z gustami, preferencjami i zwyczajami konsumenckimi i nawigacyjnymi naszych klientów.

Uważamy, że jest to dobre dla naszych użytkowników, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie zaoferować spersonalizowane informacje zmniejszając w jak największym stopniu ilość spamu lub niechcianych reklam przychodzących od nas, co oznacza, że będziemy w stanie oferować usługi jak najwyższej jakości. Użytkownik zawsze może zabronić przetwarzania swoich danych w tym celu, w sposób objaśniony poniżej.

 

1. NA JAKIEJ PODSTAWIE MAMY PRAWO DO PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA?

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Obsługa rejestracji użytkownika na stronach internetowych.

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych użytkownika w tym celu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, która reguluje korzystanie z naszej Witryny lub aplikacji mobilnej, akceptowanej podczas rejestracji.

2. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

W tym przypadku nabywamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z uzasadnionym interesem, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości zapewniając tym samym wysokiej jakości obsługę klienta.

3. Cele promocyjne i marketingowe

Jeśli dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu wysłania Newslettera i obsługi uczestnictwa w akcjach promocyjnych, upoważnienie wynika ze zgody podanej przed zapisaniem się do Newslettera lub przed rejestracją w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Jeśli dane

przetwarzane są w celach analitycznych i przygotowywania profili użytkowników, robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

5. Do oferowania połączenia WIFI w naszych ośrodkach

Dane przekazywane w celu świadczenia usługi dostępu do WIFI w naszych centrach są przetwarzane jako niezbędne do realizacji umowy akceptowanej podczas uzyskiwania dostępu do usługi.

 

1. JAK DŁUGO PRZETWARZA SIĘ DANE OSOBOWE?

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Obsługa rejestracji użytkownika i tworzenia profilu na stronach internetowych.

Dane przetwarzane są tak długo, jak długo zainteresowany jest użytkownikiem naszej Witryny.

2. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

Dane będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązywania problemów lub reklamacji.

4. Cele promocyjne i marketingowe

Dane przetwarzane w związku z wysyłką Newslettera będą przetwarzane przez cały okres subskrypcji. W przypadku udziału w akcjach promocyjnych dane przetwarzane są przez cały okres niezbędny do obsługi promocji.

5. Do oferowania połączenia WIFI w naszych ośrodkach

Będziemy przetwarzać dane użytkownika przez okres niezbędny do świadczenia usługi WIFI.

 

Niezależnie od tego, jak długo dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z każdym z celów podanych w tabeli, prawidłowo zabezpieczone dane będą również przechowywane w późniejszym okresie przez cały ustawowy okres obowiązywania odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych. Po upłynięciu tego okresu dla każdego poszczególnego przypadku przystąpimy do trwałego usunięcia danych użytkownika.

 

1. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM?

 

Świadczenie przez nas pewnych usług i udostępnianie możliwości korzystania z poszczególnych oferowanych funkcji wymaga udostępniania danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym. W szczególności dotyczy to:

 

* Spółek zewnętrznych należących do następujących branż działalności: telekomunikacja, finanse, rozrywka, szkolenia, motoryzacja, energetyka i woda, organizacje pozarządowe i produkty szybkozbywalne, aby firmy te mogły wysyłać użytkownikom pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną i innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej reklamy dotyczące wybranych produktów i usług, o ile użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie pól udostępnionych w tym celu w formularzach rejestracyjnych Witryny i aplikacji mobilnych.

* Możemy również zawierać umowy z usługodawcami, którzy uzyskają dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie na potrzeby wykonania usługi na naszą rzecz.

 

1. JAKIE PRAWA POSIADA UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJĄCY NAM SWOJE DANE?

 

Galeria Malta jest firmą świadczącą usługi z pełnym zaangażowaniem i w trosce o prywatność swoich użytkowników. W związku z tym zobowiązujemy się zawsze szanować poufność danych osobowych i gwarantować naszym użytkownikom korzystanie z przysługujących im praw w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Aby wykonywać te prawa wystarczy [wskazać, jak korzystać z uprawnień]. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i w pełni nieodpłatnie.

 

W szczególności użytkownik może skorzystać z następujących praw, w zależności od celu, w jakim przetwarzane są jego dane i od wybranej funkcji:

 

* Dostęp do podanych danych osobowych.

* Złożyć wniosek o poprawienie posiadanych przez nas danych osobowych.

* Zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie posiadanych przez nas danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest już konieczne w kontekście potrzeb, dla jakich je uzyskaliśmy lub jeśli już nie mamy upoważnienia do ich przechowywania.

* Złożenie wniosku o ograniczenie przetwarzania danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

 

Kiedy przetwarzanie przez nas danych opiera się na zgodzie użytkowania, zgodnie z wyjaśnieniem podanym w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik ma również prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie. Z drugiej strony, gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych.

 

W szczególności informujemy wyraźnie, że użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach analitycznych na potrzeby tworzenia profili użytkowników w sposób opisany powyżej.

 

Ma również prawo zażądać przeniesienia swoich danych, gdy nasze uprawnienia do ich przetwarzania opierać się będą na zgodzie użytkownika lub wykonaniu umowy.

 

 

1. PLIKI COOKIES

 

Informujemy, że korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych wiąże się z użytkowaniem plików cookie służących do wielu celów. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

 

1. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Nasza polityka prywatności może ulegać okazjonalnym zmianom. Wszelkie modyfikacje niniejszej polityki będą publikowane i oznaczane na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych oraz w samej polityce, a my dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkowników o wprowadzanych zmianach. Zawsze zalecamy zapoznawać się systematycznie z Polityką prywatności publikowaną na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych, aby znać jej aktualną wersję.

facebook